Όροι Κάρτας Προνομίων City Grill:

Τα μέλη του CLUB – CITY GRILL εξασφαλίζουν προνομιακούς όρους αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, ειδικές εκπτώσεις και προσφορές, συμμετοχή σε κληρώσεις για δώρα, δωροεπιταγές και οτιδήποτε άλλο κατά καιρούς επιλέξει το CLUB – CITY GRILL, διαρκή ενημέρωση για νέα προϊόντα, ενέργειες και προσφορές, διαρκή ενημέρωση για εκδηλώσεις. Με την υπογραφή της παρούσας ο αιτών έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους παρακάτω όρους:

  1. ΕΓΓΡΑΦΗ: Δικαίωμα εγγραφής ως μέλος του CLUB – CITY GRILL έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 16 και καθίσταται ως μέλος με τη συμπλήρωση, αποδοχή των όρων και υπογραφή της παρούσας φόρμας.
  2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια ισχύος των μελών προσδιορίζεται αποκλειστικά από το CLUB – CITY GRILL και είναι ένα (1) ημερολογιακό έτος, από την ημερομηνία εγγραφής. Το χρονικό διάστημα παρατείνεται αυτόματα για κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του μέλους ή το μέλος έχει εκδηλώσει την επιθυμία του να πάψει να συμμετέχει. Το CITY GRILL διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση του, διαγραφής μέλους ή ακύρωσης των τυχόν προνομίων του, εφόσον το μέλος αυτό δεν τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις της εγγραφής μέλους.
  3. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΛΩΝ: Τα μέλη του CLUB CITY – GRILL αποκτούν διάφορα προνόμια σε εκπτώσεις και ειδικές προσφορές, συμμετοχές σε κληρώσεις, τα οποία το CLUB – CITY GRILL δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να τροποποιεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, προσθέτοντας νέα ή καταργώντας υφιστάμενα. Η συμμετοχή στις κληρώσεις είναι αυτόματη για τα μέλη. Τα μέλη θα ενημερώνονται για τα προνόμια και τις εκπτώσεις που θα ισχύουν μέσω φυλλαδίων, ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή και τηλεφωνικής επικοινωνίας. Τα προνόμια αρχίζουν από τη στιγμή ενεργοποίησης της κάρτας. Η ιδιότητα του μέλους καθώς και τα προνόμια, εκπτώσεις κ.λ.π. δεν μεταβιβάζονται και δεν εκχωρούνται.
  4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Τα προσωπικά δεδομένα που μας χορηγούν τα μέλη του CLUB – CITY GRILL με τη συμπλήρωση του παρόντος εντύπου, φυλάσσονται από το CITY GRILL σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 2016/679 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και θα αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωση των μελών του CLUB- CITY GRILL για τα νέα του CITY GRILL και των λοιπών εταιριών του ομίλου Nakas Group. Το CITY GRILL διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων των μελών CLUB – CITY GRILL και με κανένα τρόπο ή αιτία δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο, πλην των ελάχιστων αναγκαίων πληροφοριών και αυτό μόνο σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και υπαλλήλους και αποκλειστικά και μόνον για τη καλύτερη ενημέρωση των μελών μας. Για την εκπλήρωση των σκοπών του το CLUB – CITY GRILL, μπορεί να δώσει σε τρίτα πρόσωπα, συνεργαζόμενα όμως με το CITY GRILL, δεδομένα όπως τα στοιχεία αποστολής, για την αποστολή προϊόντων ή εκτέλεση υπηρεσιών τα οποία θα σχετίζονται με το CITY GRILL, όπως π.χ. αποστολή δεμάτων μέσω εταιρίας μεταφορών κ.λ.π.. Τα υποψήφια μέλη που δεν συμφωνούν με τη χορήγηση των προσωπικών τους δεδομένων, παρακαλούμε να μη συμπληρώσουν το παρόν έντυπο. Εάν συμφωνούν με τη χρήση τους, θα πρέπει να δηλώσουν ότι συμφωνούν υπογράφοντας το παρών έντυπο. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη  του CLUB – CITY GRILL έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται για τα προσωπικά τους δεδομένα που κρατούνται στο αρχείο του CITY GRILL, καθώς και ανά πάσα στιγμή και εφόσον το δηλώσουν εγγράφως στο dataprotection@citygrill.gr, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά ή να ζητήσουν να καταστραφούν ή να ασκήσουν τα λοιπά δικαιώματα που τους δίνει ο ευρωπαϊκός κανονισμός όπως το δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης και περιορισμού επεξεργασίας και εναντίωσης. Τα μέλη οφείλουν να ενημερώσουν το CITY GRILL για πιθανή αλλαγή των προσωπικών τους στοιχείων. Με την εγγραφή, τα μέλη παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στη προβολή εκδηλώσεων του CLUB – CITY GRILL. Το CITY GRILL δικαιούται να δημοσιοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο αλλά και να χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς φωτογραφίες, βίντεο και λοιπά σχετικά με τις δραστηριότητες του CLUB – CITY GRILL.
  5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ CLUB – CITY GRILL: Όπως αναφέρθηκε, η συμμετοχή στις κληρώσεις είναι αυτόματη για τα μέλη του CLUB – CITY GRILL. Για το λόγο αυτό, τα μέλη οφείλουν να ενημερωθούν για τους όρους κληρώσεων που είναι αναρτημένοι στο site www.citygrill.gr στα ταμεία του καταστήματος CITY GRILL, καθώς με την υπογραφή της φόρμας εγγραφής αποδέχονται και τους όρους αυτούς.
  6. ΔΙΑΛΥΣΗ ΜΕΛΩΝ: Το CITY GRILL δικαιούται οποτεδήποτε να διαλύσει το CLUB – CITY GRILL με την προϋπόθεση της ενημέρωσης αυτών 30 ημέρες νωρίτερα, εκτός εάν η διάλυση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε δικαστική ή διοικητική απόφαση ή πράξη. Το CLUB – CITY GRILL δεν έχει ούτε αναλαμβάνει καμία ευθύνη έναντι των μελών για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τυχόν διάλυση του CITY GRILL. Οι ανωτέρω όροι ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η συμμετοχή των μελών στο CLUB – CITY GRILL προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων  των ανωτέρω όρων. Το CITY GRILL διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους με σχετική ενημέρωση των μελών του CLUB – CITY GRILL, κατά την απόλυτη αυτής κρίση, για οποιονδήποτε λόγο ή αν αυτό επιβληθεί με απόφαση Διοικητικής ή Δημόσιας Αρχής.