ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ


ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΩΝ CITY GRILL

Οι εταιρείες με τις επωνυμίες: α) «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ ΙΚΕ» η οποία εδρεύει στη Ραφήνα Αττικής και β) «CITY GRILL ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΙΚΕ» η οποία εδρεύει στην Αρτέμιδα Αττικής, διατηρούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος υπό τον διακριτικό τίτλο «CITY GRILL», όπως νόμιμα στον εκπροσωπούνται στο παρών και αναφέρονται χάριν συντομίας ως η «Διοργανώτρια», η οποία διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό (ο «Διαγωνισμός») του  «CITY GRILL» υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

Α. Περιγραφή και Διάρκεια Προωθητικής Ενέργειας

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στην Ελλάδα και είναι 18 ετών και άνω.

2. Ο νικητής, ο οποίος θα αναδειχθεί μέσω κλήρωσης θα κερδίσει 3.000€ μετρητά.

3. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την 10/10/2023 έως και την 31/12/2023.

4. Η κλήρωσή θα πραγματοποιηθεί στις 05/01/2024 κατά την οποία θα αναδειχθεί ο νικητής καθώς και 2 επιλαχόντες.

5. Σκοπός της Προωθητικής Ενέργειας είναι η ανάδειξη έπειτα από ηλεκτρονική κλήρωση υπό τους κατωτέρω όρους νικητή εκ του συνόλου των συμμετεχόντων.

Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι:

α) στελέχη και υπάλληλοι/εργαζόμενοι της «Διοργανώτριας» καθώς και των λοιπών εταιριών / θυγατρικών του ομίλου Nakas Group στον οποίο ανήκει και η «Διοργανώτρια».

β) οι σύζυγοι και οι συγγενείς 1ου  βαθμού (γονείς) καθώς 2ου βαθμού (αδέρφια) των υπάλληλων /εργαζόμενων της «Διοργανώτριας» καθώς και των λοιπών εταιριών / θυγατρικών του ομίλου Nakas Group στον οποίο ανήκει και η «Διοργανώτρια».

Β. Διαδικασία συμμετοχής και ανάδειξη νικητή

1. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν οι πελάτες οι οποίοι θα αγοράσουν προϊόντα κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού από την Διοργανώτρια μέσω α) Διανομής ή β) Παραλαβής με παραγγελία αξίας μεγαλύτερη των 10€.

2.  Για κάθε 10€ αξία παραγγελίας ο πελάτης αποκτά δικαίωμα ΜΙΑΣ (1) συμμετοχής στην κλήρωση του διαγωνισμού. Το ποσό της διαφοράς στην αξία παραγγελίας μεταξύ των δεκάδων ΔΕΝ θα προσμετράτε σε πιθανή επόμενη παραγγελία. Παραδείγματα αξίας παραγγελιών – συμμετοχές: α) Σε αξία παραγγελίας 9 ευρώ ο πελάτης δεν θα δικαιούται συμμετοχή, β) σε αξία παραγγελίας 13 ευρώ ο πελάτης δικαιούται ΜΙΑ (1) συμμετοχή, γ) σε αξία παραγγελία 28 ευρώ ο πελάτης δικαιούται ΔΥΟ (2) συμμετοχές κ.ο.κ.

3. Κάθε απόδειξη συμμετοχής θα καταχωρείται ξεχωριστά στο μηχανογραφικό σύστημα της «Διοργανώτριας» για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής κλήρωσης.

4. Η κάθε συμμετοχή καταχωρείται στο μηχανογραφικό σύστημα της Διοργανώτριας από τους υπεύθυνους εκπροσώπους της προκειμένου μετά από Ηλεκτρονική Κλήρωση μέσω διαπιστευμένου online προγράμματος ηλεκτρονικής κληρώσεως να αναδειχθεί ο νικητής. Προϋπόθεση Έγκυρης συμμετοχής αποτελεί και η ορθή δήλωση των στοιχείων καταχώρησης του πελάτη καθώς πιθανά λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία αποπέμπουν τη συμμετοχή του πελάτη στην κλήρωση.

5. Η ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή της Προωθητικής Ενέργειας θα γίνει μέσω διαπιστευμένου online προγράμματος ηλεκτρονικής κλήρωσης για το σύνολο των έκγυρων συμμετοχών οι οποίες προέκυψαν σύμφωνα με τους όρους όπως αυτοί αναφέρονται στην παράγραφο Β1, Β2, Β3 και Β4 του παρόντους.

6. Τα στοιχεία του νικητή ή των νικητών θα ανακοινώνονται στους social media λογαριασμούς της Διοργανώτριας και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.citygrill.gr, καθώς ο κάθε πελάτης με την συμμετοχή του στην κλήρωση, παράσχει την ρητή συγκατάθεσή του/τους για τη δημοσίευση του των στοιχείων του/τους κατά τα προβλεπόμενα ανωτέρω και θα ενημερωθεί προσωπικά τηλεφωνικώς ή με γραπτό μήνυμα.

7. Η/οι συμμετοχή/ες σε μία προωθητική ενέργεια δεν συνιστούν συμμετοχή και στις επόμενες Προωθητικές Ενέργειες.

Γ. Ενημέρωση Νικητή για παραλαβή δώρου.

1. Μετά την κλήρωση και την ανάδειξη του νικητή για το δώρο των 3.000€ η διοργανώτρια θα ενημερώσει τον νικητή ως ακολούθως:

α) Θα αποστέλλει στο νικητή sms (στον αριθμό κινητού μέσω του οποίου ήταν καταχωρημένος για το σκοπό αυτό κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω στους όρους του κεφαλαίου Β του παρόντος

β) Θα ενημερωθεί για τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και το χρόνο παραλαβής του δώρου.

γ) Η Διοργανώτρια θα αναρτήσει το ονοματεπώνυμο του νικητή στην ιστοσελίδα της www.citygrill.gr καθώς ο νικητής έχει παράσχει με την συμμετοχή του στον διαγωνισμό, ρητή συγκατάθεσή του για την δημοσιοποίηση των στοιχείων του σε περίπτωση που ανακηρυχθεί νικητής.

2. H Διοργανώτρια έχει υποχρέωση παράδοσης του Δώρου εντός 15 ημερών από την ενημέρωση του νικητή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο Γ.3 του παρόντος. Η παράδοση και παραλαβή θα γίνει κατά περίπτωση σε ένα από τα καταστήματα CITY GRILL της διοργανώτριας.

3. Για την παραλαβή του Δώρου, ο νικητής θα πρέπει να παρουσιάσει εντός 5 εργάσιμων ημερών μετά την επικοινωνία μαζί και την ενημέρωση του:

α) την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο για της ταυτοπροσωπία

β) υπεύθυνη δήλωση, ότι αποδέχεται το έπαθλο και τους όρους & προϋποθέσεις του διαγωνισμού

γ) αντίγραφο τραπεζικού για την κατάθεση του επάθλου στον οποίο θα φαίνεται ο δικαιούχος νικητής.

5. Μετά την παραλαβή του συνόλου των απαιτούμενων κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικών, το δώρο – χρηματικό έπαθλο θα κατατεθεί εντός 15 ημέρων. Κατά την παραλαβή του Δώρου ο νικητής οφείλει να υπογράψει δήλωση-βεβαίωση παράδοσης και παραλαβής του Δώρου.

6. Δεδομένου ότι το έπαθλο είναι χρηματικό και η αξία του είναι άνω των 1.000€, το ποσό επιβαρύνεται με τον νόμιμο φόρο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο φόρος αυτός βαρύνει το νικητή, ως εκ τούτου το ποσό του επάθλου είναι συνολικό με τους αναλογούντες φόρους.

7. Ο νικητής θα μπορεί ακυρωθεί και το έπαθλο να πάρει ο πρώτος επιλαχόντας στις περιπτώσεις όπου:

α) Δεν πληροί κάποιον από τους παρόντες όρους.

β)Δεν αποστείλει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας όπως αναλυτικά αναφέρεται στον όρο Β4 της παρούσης, το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών του όρου Β4 της παρούσης.

γ) Στην περίπτωση που δεν επιθυμεί να αναρτηθούν στα social media της αλυσίδας CITY GRILL το ονοματεπώνυμο καθώς και φωτογραφία του με την παραλαβή του δώρου.

Γ. Λοιποί όροι

1. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήματα, εφόσον δεν είναι χρηματικά.

2. Η «Διοργανώτρια» δεν ευθύνεται για συμμετοχές που ενδεχομένως έχουν λάθος στοιχεία.

3. Οι παρόντες Όροι θα παραμένουν αναρτημένοι για όσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσουν οι Προωθητικές Ενέργειες, στην ιστοσελίδα της «Διοργανώτριας» www.citygrill.gr

Δ. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που θα τύχουν επεξεργασίας, τρόπος και σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων:

Η «Διοργανώτρια» θα συλλέγει και θα αποθηκεύει το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του εκάστοτε Συμμετέχοντα προς το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, της διενέργειας της κλήρωσης, της ανάδειξης του νικητή, καθώς και της επικοινωνίας με το νικητή για την παράδοση του Δώρου. Επίσης, η «Διοργανώτρια» θα συλλέξει για το νικητή και μόνο και τα στοιχεία ταυτότητας και τραπεζικού λογαριασμού του για λόγους ταυτοπροσωπίας. Τα προσωπικά δεδομένα του νικητή καθώς και όσων δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό φυλάσσονται από τη διοργανώτρια σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 2016/679 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωση των μελών του CLUB-CITY GRILL για τα νέα του City Grill και των λοιπών εταιρειών του ομίλου Nakas Group.

2. Πρόσωπα τα οποία θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα

Το ονοματεπώνυμο του νικητή θα δημοσιοποιηθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στους παρόντες Όρους, εφόσον ο νικητής έχει δώσει ήδη με την έγκριση για την συμμετοχή του στον διαγωνισμό, τη σχετική ρητή συγκατάθεσή του κατά τα ανωτέρω. Η Διοργανώτρια διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων των μελών του CLUB-CITY GRILL και με κανένα τρόπο ή αιτία δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο, πλην των ελάχιστων δεδομένων και πληροφοριών κι αυτό μόνο σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και υπαλλήλους και αποκλειστικά και μόνο για την καλύτερη ενημέρωση των μελών μας. Για την εκπλήρωση των σκοπών της η Διοργανώτρια μπορεί να δώσει σε τρίτα συνεραζόμενα πρόσωπα ή εταιρίες δεδομένα όπως τα στοιχεία αποστολής, για την αποστολή δεμάτων μέσω εταιρείας μεταφορών κλπ.

3. Νομική βάση της επεξεργασίας

Οι νικητές της εκάστοτε Προωθητικής Ενέργειας με τη συμμετοχή τους παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους για τη συλλογή και επεξεργασία των αναγκαίων δεδομένων τους από τη Διοργανώτρια προκειμένου να είναι εφικτή η επικοινωνία για την παράδοση των δώρων σε αυτούς.

Τέλος, η δημοσιοποίηση των στοιχείων του νικητή στηρίζεται στην συγκατάθεσή του, η οποία λαμβάνεται κατά το χρόνο δήλωσης συμμετοχής. Ειδικότερα, για τους Δηλούντες Συμμετοχής οι οποίοι δηλώνουν συμμετοχή τηλεφωνικά, θα λαμβάνεται τηλεφωνικά η συγκατάθεσή τους. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων ορών. Είναι δυνατή η ανάκληση της συγκατάθεσης οποτεδήποτε από οποιανδήποτε πελάτη με την αποστολή e-mail στο info@citygrill.gr. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει διενεργηθεί πριν την ανάκληση.

4. Σε περίπτωση μη επιθυμίας ή ανάκλησης της συγκατάθεσης στην δημοσιοποίηση του ονοματεπωνύμου και της φωτογραφίας του νικητή, θα ακυρώνεται η συμμετοχή του και το έπαθλο θα πηγαίνει στον πρώτο επιλαχόντα της κλήρωσης.