ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ CITY GRILL

ΚΛΗΡΩΣΗ: ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Το City Grill – Ψητοπωλείο Ραφήνας ΙΚΕ με διακριτικό τίτλο «City Grill» (περαιτέρω καλούμενος  ο «Διοργανωτής») διοργανώνει διαγωνισμό και κλήρωση (περαιτέρω καλούμενος ο «Διαγωνισμός»), με τους παρακάτω όρους::

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο.
2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού είναι 12-31/12/22.
3. ΔΩΡΟ: Το δώρο θα είναι ό,τι ζητήσετε από τον Άγιο Βασίλη. Η αξία του δώρου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 100€. Η κλήρωση θα αναδείξει έναν (1) νικητή και δύο (2) αναπληρωματικούς σε περίπτωση που ο νικητής δεν ανταποκριθεί στην επικοινωνία μας εντός μίας εβδομάδας.
4. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να γράψουν γράμμα στον Άγιο Βασίλη και να ζητήσουν το δώρο που θέλουν για τα Χριστούγεννα. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού.
5. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΗ: Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί 01/01/2022 στο ψητοπωλείο City Grill.
6. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ: Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.
7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΟΥ: Ο νικητής θα λάβει το δώρο του σε τόπο και χρόνο που θα ορίσουν η Διοργανώτρια με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο θα είναι δυνατή η πιστοποίηση – εξακρίβωση των στοιχείων που θα έχει δηλώσει στην παραγγελία του. Σε περίπτωση που ο νικητής είναι ανήλικος και δε διαθέτει τέτοιο έγγραφο το δώρο θα παραδίδεται σε ένα εκ των γονέων του. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν απαντήσει στην τηλεφωνική επικοινωνία εντός μίας εβδομάδας ή αρνηθεί το δώρο του για οποιονδήποτε λόγο ή αν η συμμετοχή του στην κλήρωση ακυρωθεί ή δεν είναι προσήκουσα, τότε αυτομάτως και οριστικά χάνει το δικαίωμά του επί του δώρου και η Διοργανώτρια επικοινωνεί με τον πρώτο επιλαχόντα. Η  Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων χωρίς ειδοποίηση, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.
8. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ: Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του Διοργανωτή www.citygrill.gr . Για λόγους διαφάνειας και εγκυρότητας του διαγωνισμού ο νικητής του διαγωνισμού θα φωτογραφηθεί ή/-και θα βιντεοσκοπηθεί και το υλικό θα αναρτηθεί στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης του CITY GRILL.
9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Τα προσωπικά δεδομένα που χορηγούν οι συμμετέχοντες με την συμπλήρωση του παρόντος εντύπου, φυλάσσονται από το CITY GRILL σύμφωνα με τις διατάξεις του  κανονισμού 2016/679 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για  την ενημέρωση των μελών του CLUB – CITY GRILL για τα νέα του CITY GRILL και των λοιπών εταιριών του ομίλου NAKAS GROUP. Το CITY GRILL διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων των μελών του CLUB – CITY GRILL και με κανένα τρόπο ή αιτία δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο, πλήν των ελαχίστων αναγκαίων πληροφοριών και αυτό μόνο σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και υπαλλήλους και αποκλειστικά και μόνον για την καλύτερη ενημέρωση των μελών μας. Για την εκπλήρωση των σκοπών του το CITY GRILL μπορεί να δώσει σε τρίτα πρόσωπα, συνεργαζόμενα όμως με το CITY GRILL, δεδομένα όπως τα στοιχεία αποστολής, για την αποστολή προϊόντων ή εκτέλεση υπηρεσιών τα οποία θα σχετίζονται με το CITY GRILL, όπως π.χ. αποστολή δεμάτων μέσω εταιρίας μεταφορών κ.λ.π… Τα υποψήφια μέλη που δε συμφωνούν με την χορήγηση των προσωπικών τους δεδομένων, παρακαλούμε να μην συμπληρώσουν το παρόν έντυπο. Εάν συμφωνούν με την χρήση τους, θα πρέπει να δηλώσουν ότι συμφωνούν υπογράφοντας τον παρόν έντυπο. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη του CLUB – CITY GRILL έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται για τα προσωπικά τους δεδομένα που κρατούνται στο αρχείο του CITY GRILL, καθώς και ανά πάσα στιγμή και εφόσον το δηλώσουν εγγράφως στο dataprotection@citygrill.gr , μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά ή να ζητήσουν να καταστραφούν ή να ασκήσουν τα λοιπά δικαιώματα που τους δίνει ο ευρωπαϊκός κανονισμός όπως το δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης και περιορισμού επεξεργασίας και εναντίωσης. Τα μέλη οφείλουν να ενημερώσουν το CITY GRILL για πιθανή αλλαγή των προσωπικών τους στοιχείων. Με την εγγραφή, τα μέλη παρέχουν την συγκατάθεσή τους στην προβολή εκδηλώσεων του CLUB – CITY GRILL. Το CITY GRILL δικαιούται να δημοσιοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο αλλά και να χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς φωτογραφίες, βίντεο και λοιπά σχετικά με τις δραστηριότητες του CLUB – CITY GRILL.
10. ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΌΡΩΝ: Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
11. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ: Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.