Μπουκιά και Δώρο Smart Watch

Όροι διαγωνισμού “Μπουκιά και Δώρο Smart Watch”

Το City Grill – Ψητοπωλείο Ραφήνας ΙΚΕ με διακριτικό τίτλο «City Grill» (περαιτέρω καλούμενος  ο «Διοργανωτής») διοργανώνει διαγωνισμό και κλήρωση (περαιτέρω καλούμενος ο «Διαγωνισμός»), με τους παρακάτω όρους.

  1. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 07/10/21 έως 30/11/21.
  2. Δώρο. Η κλήρωση θα αναδείξει έναν (1) νικητή και δύο (2) αναπληρωματικούς. Το δώρο της κλήρωσης είναι 1 Huawei Watch Fit Elegant Edition Black . Το δώρο είναι συγκεκριμένο και προσωπικό. Ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.
  3. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Οι χρήστες καλούνται να παραγγείλουν ηλεκτρονικά μέσω του www.citygrill.gr κατά το διάστημα 07/10/2021 έως 30/11/2021. Οι χρήστες μπορούν να συμμετάσχουν όσες φορές θέλουν, κάθε παραγγελία θεωρείται και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού.
  4. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής  επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.
  5. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας από τη λήξη διαγωνισμού στα γραφεία του Διοργανωτή. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω. H ανάρτηση και επικοινωνία του νικητή θα γίνει εντός 3 ημερών από την πραγματοποίηση της κλήρωσης. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω του διαδικτύου τον νικητή της κλήρωσης. Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό οι συμμετέχοντες δίδουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση του νικητή.
  6. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή Δώρου. Ο νικητής θα λάβει το δώρο τους σε τόπο και χρόνο που θα ορίσουν η Διοργανώτρια με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο θα είναι δυνατή η πιστοποίηση – εξακρίβωση των στοιχείων που θα έχει δηλώσει στην παραγγελία του. Σε περίπτωση που ο νικητής είναι ανήλικος και δε διαθέτει τέτοιο έγγραφο το Δώρο θα παραδίδεται σε ένα εκ των γονέων του. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν απαντήσει στην τηλεφωνική επικοινωνία εντός μίας εβδομάδας, αρνηθεί ή αδρανήσει να παραλάβει το δώρο του για οποιονδήποτε λόγο ή αν η συμμετοχή του στην κλήρωση ακυρωθεί ή δεν είναι προσήκουσα, τότε αυτομάτως και οριστικά χάνει το δικαίωμά του επί του δώρου και αυτό αποδίδεται στον πρώτο επιλαχόντα. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων χωρίς ειδοποίηση, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.
  7. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του Διοργανωτή www.citygrill.gr
  8. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής διατηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό μέχρι την ολοκλήρωση ανάδειξης νικητών και παράδοσης των Δώρων και μετά καταστρέφονται. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκ των Συμμετεχόντων δηλώσει μέσω της σελίδας του Διοργανωτή ότι επιθυμεί να λαμβάνει ενημερώσεις από τον Διοργανωτή, τα στοιχεία αυτά διατηρούνται μέχρι την ανάκληση της συναίνεσης.
  9. Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
  10. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

English EN Greek EL